Curs d’anivellament de Matemàtiques


Les matemàtiques estan presents en totes les titulacions d’enginyeria i arquitectura tècnica. Es una matèria, que pel seu caràcter fonamental i transversal, es considerada imprescindible per seguir  la majoria de les assignatures d’aquests graus  . En l’actualitat, l’accés dels estudiants de nou ingrés als estudis de grau és molt divers, i per aquest motiu els nivells de coneixements bàsics de matemàtiques poden ser dispars.

Així doncs, l’objectiu principal del curs és el de revisar i refrescar conceptes de matemàtiques ja presentats en el Batxillerat, per tal d’igualar els nivells de coneixement en aquest àmbit i, per tant, garantir un seguiment adequat de les assignatures de matemàtiques de primer curs de les titulacions de grau en enginyeria de l’Escola Superior Politècnica (ESUP):


Grau en enginyeria Informàtica i Sistemes d’Informació

Grau en Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica

             Grau en Enginyeria Mecànica


A qui va adreçat?

Estudiants que provenen de Cicles Formatius de Grau Superior i accedeixen a qualsevol de les titulacions de grau de l’ESUP.

Qualsevol estudiant de nou ingrés que accedeixi a qualsevol titulació de grau de l’ESUP i vulgui reforçar els seus coneixements de  matemàtiques.


Es estudiants de nou ingrés podran realitzar un  test d’auto diagnosi, per avaluar el seu nivell i, per tant, la conveniència de matricular-se en aquest curs.Programa

Els nombres reals

  • La recta real
  • El binomi de Newton.
  • Polinomis.
  • Límit d’una successió.
  • Càlcul de límits


Funcions.


  • Definició de funció
  • Tipus elementals de funció.


Límits i derivades
Àlgebra

  • Matrius
  • Determinants
  • Equacions lineals


Aula  amb la informació del curs d'anivellament de Física